Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Bouw- en Klusbedrijf AF, gevestigd en kantoorhoudende te Kloetinge, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60001593

Artikel 1 – Definities
1.1 Onder “Algemene Voorwaarden” worden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan.
1.2 Onder “Opdrachtnemer” wordt Bouw- en Klusbedrijf AF verstaan.
1.3 Onder “Opdrachtgever” wordt iedere rechts-persoon en/of natuurlijk persoon verstaan tot wie Opdrachtnemer haar aanbiedingen en offertes richt, diegene die Opdrachtnemer een opdracht verstrekt en/of diegene waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele (inkoop)-voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met de toepasselijkheid van die voorwaarden of bepalingen uit die voorwaarden heeft ingestemd.
2.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Indien blijkt dat één of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. De onverbindende bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die wel verbindend zijn en waarbij zo veel mogelijk de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
2.5 Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, wordt geacht dat Opdrachtgever instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op de nadien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gedane aanbiedingen, offertes en nieuwe overeenkomsten, mede daaronder te verstaan de opdrachten tot verrichten van meerwerk.
2.6 De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op werkzaamheden waarvan Opdrachtnemer voor de uitvoering derden inschakelt.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Na het verstrijken van de gestelde termijn is het aanbod vervallen.
3.2 Na de aanbieding of offerte gemaakte wijzigingen en/of aanvullingen, betreffen een nieuwe aanbieding, als gevolg waarvan de vorige aanbieding is komen te vervallen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.3 Indien Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer niet accepteert, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten gemoeid met het opstellen van de offerte bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtnemer een schriftelijke aanvaarding van haar aanbod ontvangt, een aanvaarding per e-mail mede daaronder verstaan, dan wel zodra de Opdrachtgever een aanbod doet en/of een opdracht verstrekt en Opdrachtnemer het aanbod of de opdracht aanvaard ofwel Opdrachtnemer een begin met de uitvoering van de werkzaamheden maakt.
4.2 Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte wijzigingen en/of aanvullingen, zijn niet bindend, tenzij deze door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever schriftelijk (dat mag ook per e-mail) worden bevestigd.

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst kan worden aangegaan op basis van een door Opdrachtnemer afgegeven richtprijs voor de werkzaamheden of op basis van regie. Onder regie wordt verstaan het aantal uren maal het tarief.
5.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst noodzakelijk of gewenst zijn, zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer daarover in overleg treden. De wijzigingen zijn pas bindend nadat Opdrachtnemer daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
5.3 Als gevolg van wijzigingen of aanvullingen kan de overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer behoeft pas tot uitvoering van de gewijzigde overeenkomst over te gaan, nadat Opdrachtnemer akkoord is met de dientengevolge nieuwe prijs.
5.4 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst in termijnen uit te voeren en daarbij de uitgevoerde werkzaamheden in termijnen te factureren volgens een opgesteld betaalschema.
5.5 Opdrachten tot het uitvoeren van meerwerk komen in overleg tot stand en worden schriftelijk (dat mag ook per e-mail) vastgelegd. Opdrachtnemer is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het uitgevoerde meerwerk.

Artikel 6 – Prijzen
6.1 De door Opdrachtnemer in de offertes, aanbiedingen en overeenkomsten opgenomen prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het doen van het aanbod respectievelijk het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen. Tevens zijn de prijzen gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
6.2 Indien Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt geconfronteerd met verhoging van prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en/of koerswijzigingen, is Opdrachtnemer gerechtigd een evenredige prijsverhoging bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.3 De bevoegdheid tot prijsverhoging zoals bepaald in 6.2 heeft Opdrachtnemer ook indien de prijswijziging een gevolg is van reeds bij de totstandkoming van de overeenkomst voorziene omstandigheden.
6.4 Indien een prijsverhoging als bedoel in artikel 6.2 en 6.3 plaatsvindt binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst is Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 7 – Meer- en minderwerk / stelposten
7.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats indien:
– er wijzigingen plaatsvinden in de overeenkomsten dan wel in de voorwaarden van uitvoering.
– sprake is van afwijking van de bedragen van de stelposten.
7.2 Stelposten zijn in de overeenkomst opgenomen bedragen die in de totaalprijs zijn begrepen en die zien op:
– het aanschaffen van bouwstoffen.
– het verwerken van bouwstoffen.
– het uitvoeren van werkzaamheden die op de dag van totstandkoming van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en die door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.

Artikel 8 – De oplevering
8.1 Na afronding van de werkzaamheden vindt opneming daarvan plaats in aanwezigheid van de Opdrachtgever.
8.2 Opdrachtgever dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na opneming van de werkzaamheden Opdrachtnemer schriftelijk mede te delen of de werkzaamheden zijn goedgekeurd dan wel welke eventuele gebreken Opdrachtgever heeft geconstateerd.
8.3 Stuurt Opdrachtgever niet binnen voornoemde termijn een mededeling, worden de werkzaamheden geacht na ommekomst van de termijn te zijn opgeleverd.
8.4 De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd door Opdrachtgever indien het door Opdrachtnemer gerealiseerde werk in gebruik wordt genomen.
8.5 Na oplevering gaat het risico van verlies, beschadiging en waardevermindering, in welke vorm dan ook, over van Opdrachtnemer naar Opdrachtgever.
8.6 De dag nadat de werkzaamheden zijn opgeleverd, vangt de onderhoudstermijn van 30 dagen aan. Gebreken die zich binnen voornoemde termijn openbaren, zal Opdrachtnemer kosteloos herstellen.

Artikel 9 – Verlengd eigendomsvoorbehoud en retentierecht
9.1 De eigendom van zaken, niet tegenstaande de feitelijke aflevering daarvan, gaat pas van Opdrachtnemer over op Opdrachtgever nadat Opdrachtgever alle vorderingen van Opdrachtnemer heeft voldaan, zowel vorderingen uit hoofde van de overeenkomst uit hoofde waarvan de betreffende zaak feitelijk is afgeleverd alsmede iedere andere vordering van Opdrachtnemer op Opdrachtgever (ook ten aanzien van verrichte werkzaamheden of diensten).
9.2 Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig te bewaren.
9.3 Opdrachtnemer heeft een recht van retentie op al hetgeen zij voor de Opdrachtgever onder zich heeft, zolang de Opdrachtgever met de betaling van hetgeen door haar verschuldigd is in verzuim is.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Opdrachtgever dient de door Opdrachtnemer gezonden facturen binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voornoemde termijn betreft een fatale termijn, als gevolg waarvan Opdrachtgever bij verstrijken daarvan direct in verzuim is.
10.2 Opdrachtnemer is gerechtigd van Opdrachtgever een aanbetaling te verlangen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.
10.3 Opdrachtnemer is gerechtigd om betaling door Opdrachtgever op basis van een betaalschema te verlangen. Dit betaalschema is in overeenstemming met de voortgang van de werkzaamheden.
10.4 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 10.1 genoemde betalingstermijn aan haar betalingsverplichting voldoet, dient zij bovenop het verschuldigde bedrag eveneens de buitengerechtelijke incassokosten aan Opdrachtnemer te voldoen. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
10.5 Tevens is Opdrachtgever na ommekomst van de in artikel 10.1 bepaalde termijn de wettelijke handelsrente, dan wel ingeval van een consument na aanzegging de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
10.6 Eventueel overeengekomen kortingen ver-vallen indien door Opdrachtgever niet binnen de termijn(en) wordt betaald.
10.7 Opdrachtnemer is bevoegd om al hetgeen zij van Opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen en ter zake van (één of meer) van die vordering(en) op een opschortingsrecht te beroepen.

Artikel 11 – Reclamaties
11.1 Eventuele reclamaties door Opdrachtgever ten aanzien van geleverde producten, verrichte werkzaamheden en/of facturen dienen binnen 8 werkdagen na aflevering van het product respectievelijk uitvoering van de werkzaamheden respectievelijk ontvangst van de factuur bij Opdrachtnemer te zijn ingediend. Dit dient schriftelijk te gebeuren en onder opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht tot reclamatie.
11.2 Indien het onmogelijk is om het gebrek binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn te ontdekken, dient Opdrachtgever direct na ontdekking van het gebrek dan wel het moment waarop Opdrachtgever het gebrek had moeten ontdekken, schriftelijk bij Opdrachtnemer te reclameren.
11.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit alsmede verschil in de uitvoering van de werkzaamheden, zijn voor Opdrachtgever geen grond voor reclamaties.
11.4 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen de reclamaties te onderzoeken. Indien vast komt te staan dat een reclamatie ongegrond is, dient Opdrachtgever alle daaraan verbonden kosten, ook de kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt, te vergoeden.
11.5 Reclamaties van de Opdrachtgever schorten haar betalingsverplichtingen ter zake overige onderdelen van de overeenkomst niet op.

Artikel 12 – Garantie
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, kan Opdrachtgever slechts aanspraak maken op de in de branche gebruikelijke garantie-termijn.
12.2 In afwijking van het in artikel 12.1 bepaalde is de garantie voor werkzaamheden die Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door een derde heeft laten uitvoeren, beperkt tot de garantie die Opdrachtnemer verkrijgt van die derde.
12.3 Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een geleverd product betreft dat Opdrachtnemer bij een derde heeft afgenomen, is de garantie eveneens beperkt tot de garantie die Opdrachtnemer van deze derde verkrijgt ter zake het product.
12.4 De aanspraken op garantie vervallen indien:
– het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of oneigenlijk onderhoud.
– Opdrachtgever of derden wijzigingen en/of zaken hebben aangebracht dan wel hebben geprobeerd aan te brengen, tenzij één en ander is gebeurd conform een door Opdrachtnemer verstrekt advies of na door Opdrachtnemer verleende toestemming daartoe.
– Opdrachtnemer niet in de gelegenheid is gesteld de gebreken te verhelpen.
– derden zonder toestemming van Opdracht-nemer werkzaamheden hebben verricht ter zake de gebreken te verhelpen.
– het gebrek het gevolg is van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen of onderdelen.
12.5 De garantie op werkzaamheden is beperkt tot herstel van de werkzaamheden dan wel het opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke werkzaamheden. Is het uitvoeren van herstelwerkzaamheden of het opnieuw uitvoeren van de werkzaamheden naar het oordeel van Opdrachtnemer niet (meer) mogelijk, dan verkrijgt Opdrachtgever recht op een daarvoor in de plaats tredende schadevergoeding. Deze schadevergoeding is echter beperkt tot het factuurbedrag van de oorspronkelijk uitgevoerde werkzaamheden.
12.6 Op de garantiewerkzaamheden als bedoeld in artikel 12.5 zijn de Algemene Voorwaarden eveneens van toepassing.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot directe schade aan zaken of personen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele bedrijfsschade, gemiste inkomsten of andere gevolgschade.
13.2 Voorts is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst dan wel de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waar op de aansprakelijkheid ziet.
13.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer.

Artikel 14– Ontbinding
14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst onmiddellijk, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien: – Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie, voldoet aan enige (betalings-)verplichting uit de overeenkomst.
– surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van Opdrachtgever is aangevraagd of verleend of de WSNP van toepassing is verklaard.
– ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd en/of Opdrachtgever anderszins de beschikking over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
– door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever van Opdrachtnemer niet langer in redelijkheid kan worden verlangd de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities uit te voeren.
– er sprake is van omstandigheden als gevolg waarvan nakoming onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd van Opdrachtnemer.
14.2 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en gemaakte kosten.

Artikel 15 – Slotbepalingen
15.1 Op alle overeenkomsten waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands Recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst, voorzover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.
15.3 Indien Opdrachtgever een consument betreft, krijgt Opdrachtgever één maand de gelegenheid om voor beslechting door de rechter te kiezen die volgens de wet bevoegd is.

Algemene voorwaarden

Willemstraat 41
4481 AS
Kloetinge

Tel: +31(0)6 22 82 98 64
info@bouwklusbedrijfaf.nl
www.bouwklusbedrijfaf.nl 

Kvk nummer: 60001593
BTW nummer: NL001704780B28